Podpora výuky interaktivních animací

O Projektu

Anotace

Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou byla vytvořena sada výukových materiálů pro podporu tvorby interaktivních animací v moderních softwarových nástrojích: e-learningová učebnice, metodická příručka a sada příkladů. Součástí projektu je školení pedagogů, pilotní odzkoušení ve výuce studentů a následné zveřejnění vytvořené interaktivní učebnice a doprovodných materiálů na internetu.

Potřebnost a přínosy projektu

Interaktivní animace jsou součástí celé řady moderních multimediálních aplikací, od počítačových her až po výukové aplikace. Znalost ovládání moderních nástrojů pro jejich vytváření zvyšuje uplatnitelnost výtvarníků na trhu práce.

V současné době dochází k velkému rozvoji nových programových nástrojů pro podporu tvorby interaktivních animací. Objevily se nové nástroje umožňující efektivně vytvářet interaktivní animace určené zároveň pro klasické počítače i pro mobilní zařízení (tablety a mobilní telefony). Znalost práce s těmito nástroji podstatně zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Podstatné také je, naučit pracovat s těmito inovovanými nástroji i ostatní pedagogy školy.

Cílem tohoto projektu proto je vytvoření sady výukových materiálů, které pomohou studentům (i pedagogům) co nejrychleji zvládnout práci s moderními nástroji pro interaktivní animace. V tomto projektu budou využity zkušenosti s výukou této problematiky na Univerzitě Karlově. Hlavním výsledkem projektu bude e-learningová podpora tvorby interaktivních animací, zejména interaktivní učebnice, dostupná na internetu, kterou tak budou moci využívat i ostatní výtvarné školy v Praze i jinde a zejména i výtvarníci v praxi. Pomocí této učebnice, bude student schopen krok po kroku se seznámit s prací v moderním softwarovém nástroji Adobe Animate. E-learningová učebnice bude doplněna sadou příkladů, které umožní procvičit vykládanou látku. Zároveň bude vytvořena i metodická příručka pro pedagogy výtvarných škol.

Projekt tak bude přínosem nejen pro vzdělávací činnost žadatele grantu ale i pro rozvoj vzdělávání v této oblasti na území hlavního města Prahy mimo ní. Díky dostupnosti vytvořených interaktivních e-learningových materiálů na internetu bude projekt přínosem i pro celoživotní vzdělávání výtvarníků v praxi.

Cíle programu

  1. Podpora spolupráce pražských škol s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi. Naše škola již více než deset let úzce spolupracuje s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s níž má uzavřenou smlouva o spolupráci. Na naší škole má Univerzita Karlova zřízeno detašované pracoviště – laboratoř interaktivní grafiky. Interaktivní grafiku využívá pro vytváření interaktivních výukových programů využívajících simulační hry pro výuku lékařů (viz např. www.physiome.cz/atlas). Na tvorbě těchto programů se podílejí také studenti naší školy zejména v rámci výrobních praxí. Krom toho Univerzita odborně zajišťuje výuku předmětu „ovládání interaktivity“ pro VOŠ a také se podílí na vedení některých závěrečných prací studentů VOŠ. 
  2. Zajištění vzdělávacích potřeb managementu i pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy. Naše škola se zabývá výukou oboru VOŠ interaktivní grafika. Absolventi tohoto oboru získávají dovednosti, které výtvarníkům podstatně rozšíří možnosti uplatnění na pracovním trhu. Programové prostředky, které se využívají při tvorbě interaktivní grafiky, se stále zdokonalují. Nejen studenti, ale i pedagogové musí být schopni tyto prostředky využívat. 
  3. Spolupráce škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy s pracovišti vědy a výzkumu. Jak již bylo uvedeno výše, naše škola dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Karlovou v oblasti vytváření interaktivního uživatelského rozhraní pro výukové programy a lékařské simulátory. V oblasti tvorby uživatelského rozhraní pro lékařské simulátory spolupracuje také s malým vývojovým podnikem, Creative Connections s.r.o., jehož hlavní náplní činnosti je „výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd“ (www.creativeconnections.cz). Tento vývojový podnik rovněž úzce spolupracuje s Univerzitou Karlovou v oblasti vývoje lékařských simulátorů, kde např. společně řešily projekt „Virtuální pacient – trenažér pro lékařskou výuku“ – viz http://creativeconnections.cz/virtualnipacient/index.html. V tomto projektu bude vytvářeno uživatelské rozhraní pro výukový simulátor krevního oběhu. Na tomto projektu budou pracovat studenti VOŠ v rámci výrobní praxe. Cílem je výuka metod propojení interaktivní grafiky se simulačním modelem na pozadí s cílem vizualizace výsledků počítačových simulací. Zvládnutí této tematiky pomůže studentům VOŠ získat pracovní uplatnění jako interaktivní grafik ve firmách a výzkumných podnicích zabývajících se problematikou simulací procesů. Simulace procesů (v průmyslu, chemii, biotechnologiích) je nyní jeden s bouřlivě se rozvíjejících směrů a pro vizualizaci výsledků simulací má výtvarník, ovládající interaktivní grafiku, velkou možnost uplatněn

Cílová skupina:

  1. Učitelé Střední umělecké a vyšší odborné školy Václava Hollara
  2. Studenti Střední umělecké a vyšší odborné školy Václava Hollara,
  3. Studenti dalších uměleckých škol na území hl. města Prahy,
  4. Výtvarníci z praxe

Návaznosti projektu

  1. Interaktivní animace se využívají i v moderních elektronických interaktivních knihách, vytvářených pro počítač i pro nejrůznější mobilní zařízení a čtečky. Proto výsledky tohoto projektu se mohou s výhodou využít při výuce počítačové sazby pro tisk a on-line média v novém nástroji Adobe InDesign CC, pomocí kterého lze vytvářet interaktivní on-line dokumenty pro libovolná zařízení: tisk, web, mobilní zařízení – tablety, smartphony, a čtečky elektronických knih. 
  2. Interaktivní animace nachází uplatnění také pro v interaktivních webových aplikacích. Proto výsledky tohoto projektu se mohou využít i při výuce tvorby interaktivních webových stránek.